Algemene voorwaarden Retreatsvoorthuis

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Retreatsvoorthuis gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Retreatsvoorthuis.

1.2 Deelnemer: degene die een door Retreatsvoorthuis georganiseerde Workshop of Training volgt of wenst te volgen bij Retreatsvoorthuis.

1.3 Retreatsvoorthuis is gevestigd te Groesbeek, Hollands Klooster 13 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68301960 onder de naam Yogadelaluz.

1.4 Een Strippenkaart: een lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.5 Lidmaatschap: een door Retreatsvoorthuis uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yoga- en andere lessen bij Retreatsvoorthuis.

1.6 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Retreatsvoorthuis, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

1.7 Website: de website van Retreatsvoorthuis: www.retreatsvoorthuis.nl

1.8 Workshop: een bij Retreatsvoorthuis te geven of gegeven workshop.

1.9 Training: een bij Retreatsvoorthuis te geven of gegeven training

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Lidmaatschappen, Losse Lessen, Workshops, reizen Trainingen bij Retreatsvoorthuis. Door deelname aan een Losse Les, Workshop, Training of Reis verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Retreatsvoorthuis kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Retreatsvoorthuis zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Lidmaatschap, strippenkaart en Losse Lessen

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap of een strippenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Retreatsvoorthuis het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

3.3 Retreatsvoorthuis geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

 • LIDMAATSCHAP STANDAARD (nog niet op website)
  Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
  Geldigheid: doorlopend.
  De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit per email naar info@retreatsvoorthuis.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.
 • STRIPPENKAART
  Deze kaart geeft recht op een aantal lessen.  5 strippen zijn acht weken geldig, 10 strippen 14 weken geldig en 20 strippen zijn 28 weken geldig.
  Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Lessenkaart.
 • LOSSE LES
  Dit is een eenmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Retreatsvoorthuis, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of training dient de Student zich te melden bij Retreatsvoorthuis (email). Nadat de medewerker van Retreatsvoorthuis de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd krijgt de Student een bevestiging van de datum waarop de les zal plaatsvinden.

4. Betaling, Automatische Incasso, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een Lidmaatschap, Workshop, Training of Losse les moet voorafgaand aan de Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online) of automatische incasso, creditcard, apple pay of Bancontact. Alle betalingen lopen via Mollie. Indien de Student via de Website een Lidmaatschap afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan Retreatsvoorthuis toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt bij maandabonnementen op de eerste werkdag van de maand. Automatische incasso hanteren wij bij maandabonnementen. Je abonnement is een doorlopend abonnement. Advies: noteer ook steeds zelf de einddatum van je lidmaatschap, zodat de incasso verwacht wordt.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student geen aanspraak maken op door haar/hem gekochte product.

5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website. Retreatsvoorthuis behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd op Retreatsvoorthuis.nl , en/of per e-mail.

4.4 Retreatsvoorthuis biedt nieuwe Studenten die via de website een Lidmaatschap afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 7 dagen kosteloos te ontbinden. Retreatsvoorthuis zal de Student vervolgens binnen 7 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Lidmaatschap voor de eerste maal afsluiten.
5. Lesrooster

5.1 Het geldende lesrooster (alsmede het overzicht van retreats) staat altijd op de Website.  behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en/of per e-mail.

5.2 Retreatsvoorthuis behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

6. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap

6.1 De Student kan een geldend Lidmaatschap altijd beëindigen. Let op: doe dit voor de eerste van de maand. Je abonnement loopt dan nog een maand door. Bijvoorbeeld: als je vóór 1 januari opzegt loopt je abonnement tot 1 februari. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

6.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het Lidmaatschap voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Retreatsvoorthuis en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@retreatsvoorthuis.nl.

7. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Reis en Inschrijfgeld

7.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat Retreatsvoorthuis het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

7.2 Bij deelname aan een Reis dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Reis te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Reis Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Reis te worden voldaan aan Retreatsvoorthuis. Een deelnemer kan aan een Reis deelnemen nadat de deelnemer de volledige Reis Prijs heeft betaald.

8. Workshop  Rooster en Annulering

8.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Retreatsvoorthuis behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website van Retreatsvoorthuis en/of via e-mail.

8.2 Retreatsvoorthuis behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

8.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@retreatsvoorthuis.nl.

8.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld (het bedrag van de workshop niet overschrijdend).

8.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen geld terugbetaald.

9. Meerdaagse programma's client en opdrachtgever: Annulering

9.1 Annulering  kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@retreatsvoorthuis.nl.

9.2 Tot 60 dagen voor de geplande datum kan de client/opdrachtgever kosteloos annuleren.

9.3 Binnen 60 dagen voor de geplande datum kan de client /opdrachtgever annuleren, dan wordt 50% van het bedrag in rekening wordt gebracht.

9.4 Indien de cliënt/opdrachtgever annuleert binnen 7 dagen voor aanvang, dan wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

9.5 Indien de cliënt/opdrachtgever ter plaatse, om welke reden dan ook annuleert, wordt de reeds betaalde bedrag niet terugbetaald.

9.6 Retreatsvoorthuis behoudt zich het recht voor de Meerdaagse te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag terugbetaald.

10. Ademtrainingen

10.1 Voor ademtrainingen gelden de volgende voorwaarden. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan een van onze trainingen. Actief drugsgebruik is niet toegestaan bij deelname. Ook psychische klachten en psychiatrische aandoeningen (denk aan psychoses, borderline, depressies, diepe burn-outs etc) zijn een NO-GO voor onze groepstrainingen. Ademtraining kan zeker dienend zijn, alleen in 1 op 1 sessies kunnen wij optimale veiligheid bieden, die nodig is.

10.2 Retreatsvoorthuis is niet aansprakelijk voor de risico’s en gevolgen van deelname aan van onze trainingen, lessen, workshops en reizen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Retreatsvoorthuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training en/of Reizen bij, of verzorgd door, Retreatsvoorthuis.

11.2  Retreatsvoorthuis werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Reis bij, of verzorgd door, Retreatsvoorthuis, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Retreatsvoorthuis adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Reis.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

12. Persoonsgegevens

12.1 Retreatsvoorthuis verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Retreatsvoorthuis gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12.2 Retreatsvoorthuis gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Retreatsvoorthuis en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Retreatsvoorthuis, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@retreatsvoorthuis.nl. De Student en Deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Retreatsvoorthuis gebruik kan worden gemaakt.

12.3 Retreatsvoorthuis geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop, Training of Reis, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Retreatsvoorthuis zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.